Program of SOLI 2019

Nov. 6-7, 2019, Hilton, Zhengzhou, China

Date Time Event Place
Nov. 6 14:00-20:00 Register Lobby
Nov. 7 07:30-08:30 Register Lobby
08:30-09:00 Opening Ceremony Grand Ballroom
09:00-17:00 Invited Lectures Grand Ballroom
14:00-16:00 Oral Session I Yuntai Hall 12
Oral Session II Songshan Hall 2
16:00-18:00 Oral Session III Yuntai Hall 12
Oral Session IV Songshan Hall 2

Program of Oral Sessions

Session I: Information & Communications Technology and Systems
Chair: Peidong Xu
Co-Chair: Yinping Li
(14:00-16:00, Nov. 7, Yuntai Hall 12)

ID Authors Title
18 Yinping Li, Tianxu Jin, Li Liu, Kun Yuan Analysis of Charging Continuous Energy System and Stable Current Collection for Pantograph and Catenary of Pure Electric LHD
58 Jing Yan, Chukun Gao, Jun Zhang, Hongxia Yuan, Lin Hu, Yali Tu Economic Evaluation Method of Power Grid Planning Based on Fuzzy SEC Comprehensive Index System
61 Jun Hao, Ke Zhang, Xiaoxiao Dai, Jun Jason Zhang Game-Theoretic Energy Consumption Planning at Distribution Level for Future Smart Grid
64 Siyuan Chen, Yuyang Bai, Yinya Zhang, Xiaohong Liu, Jun Zhang, Yuyang Bai, Tianlu Gao, Zhou Fang, Yuxin Dai A Framework of Decentralized Electricity Market Based on The Collaborative Mechanism of Blockchain and Edge Computing
62 Xiaoxiao Dai, Ke Zhang, Jun Jason Zhang, Jun Hao, Yue Guo, Zhiqiang Chong, Xiaojing Yang Iterative Adaptive Dynamic Programming Adviced Campus Scale Social Energy System Management
63 Yong Yang, Zhu Chen, Jing Yan, Zhi Xiong, Jun Zhang, Yali Tu, Hongxia Yuan Multi-source Heterogeneous Information Fusion of Power Assets Based on Knowledge Graph
66 Yong Yang, Zhu Chen, Jing Yan, Zhi Xiong, Jun Zhang, Hongxia Yuan, Yali Tu, Tianyun Zhang State Evaluation of Power Transformer Based on Digital Twin
8 Shuangshuang Yi ,Jianqi Li, Xiaoqing Ou, Qingshan Zhou, Jianying Li Design of intelligent lighting controller based on bluetooth
46 Xiaoshuang Li, Shenhua Hu, Chengkan Lv, Haojun Qin, Fenghua Zhu, Feiyue Wang A Brief Research and Look back of the Development of Iris Recognition
21 Jianguo Pan, Shun Liu, Qin Ni Essential tremor evaluation system with Eval-net method via accelerometer signal
65 Peidong Xu, Jun Zhang, Zhou Fang, Xudong Wang, Guodong Li, Shiqian Ma Software-in-the-Loop Planning of Fast Charging Station based on GNN-Accelerated Ordinal Optimization
57 Xinlan Guo Robust H∞ control for neutral systems with uncertain distributed delay

Session 2: Blockchain & Knowledge Management and Automation
Chair: Shuai Zeng
Co-Chair: Liwei Ouyang
(14:00-16:00, Nov. 7, Songshan Hall 2)

ID Authors Title
14 Yuguo An, Yu Liu,Junfang Zeng, Huaming Du,Jing Zhang, Jian Zhao Trusted collection, management and sharing of data based on blockchain and IoT devices
29 Jian Zhao, Junfang Zeng, Yu Liu, Jing Zhang, Huaming Du, Yuguo An Design of Smart Park Venue Rental System based on Blockchain Technology
34 Qixi Zhao, Yunzhe Sun, Peiyun Zhang Design of Trust Blockchain Consensus Protocol Based on Node Role Classification
38 Yunzhe Sun, Qixi Zhao, Peiyun Zhang Trust Degree Calculation Method Based on Trust Blockchain Node
22 Shan Huang, Qin Zhao, Xiao-Zhong Xu, Bo Zhang, Dong Wang Emojis-Based Recurrent Neural Network For Chinese Microblogs Sentiment Analysis
73 Yiwen Liu, Qingqing Ji, Quankai Zheng, Huaiyu Wu, Zhihai Wang, Gang Xiong Security Assessment of a Partially Decentralized Blockchain System
27 Liwei Ouyang, Yong Yuan, Feiyue Wang A Blockchain-based Framework for Collaborative Production in Distributed and Social Manufacturing
45 Juanjuan Li, Yong Yuan, Fei-Yue Wang Bitcoin Fee Decisions in Transaction Confirmation Queueing Games Under Limited Multi-Priority Rule
75 Xiaochun Ni, Yong Yuan, Fei-Yue Wang Behavioral Management for Employees based on Blockchain and Smart Contracts
77 Shuai Wang, Hao Lu, Xingkai Sun, Yong Yuan, Fei-Yue Wang A Novel Blockchain Oracle Implementation Scheme Based on Application Specific Knowledge Engines
78 Xuan Han, Yong Yuan, Fei-Yue Wang A Blockchain-based Framework for Central Bank Digital Currency
79 Shuai Zeng, Yong Yuan, Fei-Yue Wang A decentralized social networking architecture enhanced by blockchain
56 Rui Qin, Yong Yuan, Fei-Yue Wang Exploring Optimal Revenue Models For DSPs In Real Time Bidding Advertising

Session 3: Intelligent Systems and Technologies
Chair: Dayong Shen
Co-Chair: Kaixin Cui
(16:00-18:00, Nov. 7, Yuntai Hall 12)

ID Authors Title
36 Xinxin He, Zhi Zheng A Driving Warning Method based on YOLOV3 and Neural Network
43 Keyu Ruan, Lingxi Li, Qiang Yi, Stanley Chien, Renran Tian, Yaobin Chen, Rini Sherony A Novel Scoring Method for Pedestrian Automatic Emergency Braking Systems
47 Avinash Prabu, Lingxi Li, Brian King, Yaobin Chen A Method for Crash Prediction and Avoidance Using Hidden Markov Models
50 Zhongzheng Guo, Weifeng Zhong, Fenghua Zhu, Xiaoshuang Li, Fei-yue Wang, Gang Xiong Short Term Traffic Flow Forecast Based on CM-GRU Networks
51 Lin Tong, Zheng Guan, Chao Li Intersection Dynamic Signal Control Method based on Road-segment and Time-period Characteristics
60 Zhiyang Gu, Sun Zhou Basis-Prediction Method for Short-Term Traffic Flow Prediction and Its Application
16 Polash Kumar Das, Bin Hu, Chang Liu, Kaixin Cui, Prabhat Ranjan, Gang Xiong A New Approach for Face Anti-Spoofing Using Handcrafted and Deep Network Features
68 Li-Wen Chen Impact Assessment of Food Delivery on Urban Traffic
17 Wang Xibin, Li Jinyu, Yang Chao, Gong Xuze, Wang Guanyu,Wang Saiyun Research and Design of Intelligent Welding System for Reinforcement Mesh
19 Li Guohong, WangXibin, Sun Donghui, Pei Mengqin, Zhang miao, Zhao Jianpeng Application of PWM Technology in Reinforcement Mesh Welding Machine
32 Yu-Chuan Liu, Hong-Mei Gao System Analysis and Design for Smart Pear Farming
13 Miao He, Dayong Shen, Yuanyuan Zhu, Renjie He, Tao Wang, Zhongshan Zhang Career Trajectory Prediction based on CNN
24 Wen-Si Han, Jia-Long Xie Sci-Tech Business Incubator – Favorable Network Operation Management Mode for Small and Medium Enterprises Development

Session 4: Smart Education & Supply Chain Management
Chair: Jie Lian
Co-Chair: Yiwen Liu
(16:00-18:00, Nov. 7, Songshan Hall 2)

ID Authors Title
48 Xinzhu Wang, Xiaoyan Gong, Xiwei Liu, Yan Yan, Nan Zhang, Jie Luo Review on Teacher’s Online Practice in Community
49 Wanruo Shi, Xiwei Liu, Xiaoyan Gong, Xiaojie Niu, Xinzhu Wang, Sifeng Jing, Hao Lu, Nan Zhang, Jie Luo Review on Development of Smart Education
81 Yiwen Liu, Xiuqin Shang, Zhen Shen, Bin Hu, Zhihai Wang, Gang Xiong 3D Deep Learning for 3D Printing of Tooth Model
54 Ying Tang, Ryan Hare Adaptive Narrative Game for Personalized Learning
30 Jiayuan Hu, Dayong Shen Research on 3D Object Pose Estimation Method in Intelligent Logistics
9 Kaixin Cui, Xiuqin Shang, Can Luo, Zhen Shen, Hang Gao, Gang Xiong A Kind of Accuracy Improving Method Based on Error Analysis and Feedback for DLP 3D Printing
35 Ying Tang, Qingshan Yang, Congbo Li, Qinge Xiao, Xingzheng Chen Process Route Optimization for Generalized Energy Efficiency and Production Time in Machining System
12 Shihua Li, Ting Pan Research on Risk Early Warning and Prevention Strategy of Online Supply Chain Finance Based on Internet Plus Initiative
11 Lianxing Wei, Zhen Yu, Junfu Yu Supply Chain Collaborative Purchasing Strategy Based on Newsboy Model
28 Ruiping Yuan, Xiangfei Ge, Juntao Li Flexible Assembly Shop Scheduling Based on Improved Genetic Algorithm
31 Ruiping Yuan, Huiling Wang, Juntao Li The Pod Assignment Model and Algorithm in Robotic Mobile Fulfillment Systems
76 Sahani Rathnasiri, Pritee Ray, Sardar M.N.Islam, Carlos A. Vega-Mejía E-commerce Supply Chain Cost Optimization with Incentive Compatibility Constraints
26 Pingping Dong, Jie Lian, Yuping Zhang A Novel Data-driven Approach for Tropical Cyclone Tracks Prediction Based on Granger Causality and GRU
微信上炸金花怎才赢